Contact

Mɩńbɩzɩ ɩkeyekɩ-ɖáa wentɩ mińmaazi nɛ́ bɩ́kpɔɔna takaraɖá bɩdɛɛ ngɩ ɖɔ. A mɩzɔɔlɛ ɖɩbʊ́sɩ mɩ́ɩ ɩgaŋmaá ɖáa mɩɩdɛ́ɛ adɩrɛɛsɩ.