Mɩ́na boɖé

Mɩ́na boɖé Tem ɖɩdáarɛ N° 1-daá na kʊnʊm-dɛ́ɛ kpɩná (kɩ́manátɩ), Tem caanadɔ́m, ɖɔ́ɔ́náwá, yéńdiwá MP3-rɔ, videwóowá, kʊnʊm-dɛ́ɛ ŋmáádɩwá ndɩ-ndɩ, alaafɩ́ya-dɛ́ɛ tákaraɖáwá, tákaraɖáwá tɩ́nŋmatɩ́ Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ tɔ́m nɛ́, na wɩlɩ́tɩwá tem-daá MP3-rɔ, wentí bánbɩɩzɩ́ bɔkpɔ́ɔ tɩ faala nɛ́ Tem-daá (Kotokolí).

 

FLASH INFO :

 

Tem tákaraɖá kɩbá kɩjɔɔ́ɔ kazɔ́ɔ páá nɛ́,  Tɛ́ɛvɛ́ɛrɛ́ irodúu bɩ́nɩ 2020 ńnɩ́ ɩna ‑daá  gɛ baalɩzɩ́ kɩ wɔnɔɔ́, kɩdɛ́ɛ tákaraɖá bíya kɛ́ 900. A nyɔ́zɔɔlɛ́ɛ sɩ  nna ɩlɛɛzɩ́nɩ bɩka ndɩlɩ́ lénlé nyánbɩɩzɩ́  iyuú kɩ nɛ́ nyʊʊ́ céBɩgabaazɩya na Njííla ya Keɖiyá Kɩ́falɔɔ́

Page exemplaire en script Tem Adjami
2 couvertures

Verset du jour

Ɖána Yeésu Krísto ɖáálá kʊ́ɖʊḿ nɛ́, Ɩsɔ́ɔ weevéézi ɖána yɩ ɖɩlɩ́ɩ sɩ́m-daá; ngɛ weeyéle ɖána yɩ ɖɩcɔ́ɔ ɩsɔ́ɔ́dáá. Kazɔ́ɔ waalá ɖáa ɖána Krísto ɖáálá kʊ́ɖʊḿ nɛ́ gɛ Ɩsɔ́ɔ wɔɔzɔ́ɔ́lɩ sɩ ɩwɩlɩ ná sáátɩwá tɩgɛgɛrɛŋɛ nɛ́-dɛ́ɛ ɩráa gɛ sɩsɩ bɩlɛ́ gɛ ɩdɛ́ɛ kazɔ́ɔ lám waabá kɔɖɔ́ɔ kadaká fɛ́yɩ́.

Ɛfɛ́ɛzɩ ńba 2.6-7
Location

Tem bíya Laadɔ

Partager