Tem ɔrdinaatɛ́ɛrɩ-dɛ́ɛ kɩ́mankʊ́ na ŋmáádɩwá-dɛ́ɛ cɔwʊrɛ

Ɩgbɔ́ɔ kpɩná weená sɩ ɩŋmaaná Tem (Kotokolí)  tákaraɖáwá nɛ́: Tem mám kɩ́ŋanátɩ na fransɛ́ɛ ńdɩ (AZERTY) yáá íngilíisi ńdɩ (QWERTY) na tɔmdasɩrɛwá tem-dɛ́ɛ kɩ́manátɩ kífeńdi-rɔ. A sɩ ɩŋmaa Tem na Tefónɩ  Andoyidi, ɩgbɔ́ɔ <Tem Kɩ́mankʊ́ app> bidɛ

1. Ɔrdinaatɛ́ɛrɩ-dɛ́ɛ kɩ́mankʊ́ kɩnzɩná mɩ tem ŋmáádɩ nɛ

Taper Tem sur clavier FR

2. Kɩ́manakʊ́ kɩ́m kɩdɛ́ɛ ɖʊ́ dɛ́ɛ wɩlɩɩ́tɩ https://tembiya.net/kdh/Guide-temdv4fr ya Guide TemDv4FR.pdf

3. Nibááwʊ kɩnwɩlɩ́ mɩ «MSKLC » kɩnzɩná mɩ ɩkɛ́ɛ mɩdɛ́ɛ kɩ́mankʊ́ kɩ́m nɛ kɩ́dɩdaarɛ.

4. Pour ceux qui souhaitent taper Tem en Adjami, (dans les lettres qui ressemble l'Arabe), voir les instructions pour clavier Adjami

Mɩ́na baarasɩ tem kʊ́nʊḿ dɛ́ɛ nɔdaka  fúu ndá.

A sɩ bɩkɩ́lɩ, mɩnbɩzɩ ɩna ABTem dɛ́ɛ ɔrdinaatɛ́ɛrɩwá dɛ́ɛ tʊmɛ́lanɖʊ́, Sɔgɔɖɛyɩ́. Yáá ɩbɛḿ bɩdɛ́ nibawu kʊmbɔna ɖɔjɔ nɛ:

Partager