Wɩ́rɛ báa wenɖé-dɛ́ɛ kalɩ́tɩ

Verset du jour

A ɖúúlínya takʊrʊ́ kʊwɛ, wenbí sɩ bɩcɔ́ɔ bilééri ɖʊɖɔ nɛ́ nɖɔ́: Kíɖíídi ɖúúdi na tɩlɩzɩ́ɩ, ɖokpowu na kaanɩŋá, yoolimá na lʊngʊrɛ́, nuvoowú na ɩdaawʊ́.»

Bɩgabaazɩya 8.22

 

Fáa