Wɩ́rɛ báa wenɖé-dɛ́ɛ kalɩ́tɩ

Verset du jour

Kééwúré ɖɩḿ gɛ mánnáa na mɔ́ńdɔ́rɔdɔ́ɔ́zɩ́ keɖiyá kɔwɛ mána wenbí bɩrɩ́ŋa bʊwɛ adɛ laadɔ́ɔ-rɔ bínweezí nɛ́ ɖɔ́lɔ́wʊ́táá nɛ́.»

Bɩgabaazɩya 9.16

 

Fáa