Tɛɛbíízi-dɛ́ɛ caanadɔ́m

Ɩbɛ́ɛ́m Tem bɛɛbíízi nasɩ́rɩ-dɛ́ɛ caanadɔ́m. Mɩ́nbɩɩzɩ́ ɩŋmáa ɖáa mɩ́dɛ́ɛ tɛɛbiiyá-dɛ́ɛ ńdɩ ɖʊɖɔ yáa nɔɔdaka wenká mɩ́wɛ kadáa agbarawa nɛ́ kɔdɔ́m.

   Nyʊʊ́ bɩdɛ na nna tɛɛbíízi nasɩ́rɩ-dɛ́ɛ ɖɩgɛɛzɩrɛ

 

Partager