Tɛɛ-bíízi-dɛ́ɛ caanadɔ́m

Ɩbɛɛḿ tem tɛɛ-bíízi  naasɩ́rɩ dɛ́ɛ caanadɔ́m. Míbiizí ɩŋmááɖá mɩ́dɛ́ɛ teebiiyá dɛńdɩ ɖʊɖɔ yáa nɔɔdaka wenká mɩ́wɛ kadáa agbarawa nɛ́ kɔdɔ́m.

Nyʊʊ́ʊ ce na ńna teebíízi sɩná sɩdɛ́ɛ ɖɩgɛzɩrɛ́: Aguidagbadɛ, Kɩ́ɖɛɛwʊ́‑dɛ́ɛ


 

Partager