Ɩsɔ́ɔ -dɛ́ɛ tɔ́m kpɛɛlɛ́m

  Iwélési Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ tɔ́m kpɛlɛḿwá MP3-rɔ. Mɩ́nbɩɩzɩ́ ɩkpɔ́ɔ tɩ


1 Hiije na koobíre


2 Toovonúm nɩ́bááwʊ


3 Toovonúm fáa-dɛ́ɛ ɖɩzɩɩrɛ


4  Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ tɔ́m Wɩlɩ́ɩ wɛ́lɛɛsɩ-dáa