Guide TemDv4FR

 Tem Kɩ́mankʊ́ ɖasam ńgɩ FR nááza ńgɩ (TemDv4FR).

Tem ŋmáádɩ bíya -dɛ́ɛ ɖasam mám. 

image

Ŋ et Ɖ wɛɛgɛɛná Q na X // Biivaláa bajʊ́ʊ́na ɖamá nɛ́ nɖɔ́: e-ɛ ; u-ʊ ; i-ɩ ; o-ɔ // Cɛɛrɔɔ́ Tanɖʊ́ wɛ [y] -dɛ́ɛ ɩsɔ́ɔ́dáá kɛ́ɛ tanɖʊ́ weení ɩdándaḿ tɔ́m -bíya nɛ́ gɛ, nyazɩ "nabʊ́rʊ-daá" // A baamá cɛkɩrásɩ biivalaá wɔ́rɔ́ batásɩ bónÿuú: e+' = é, y+  ̈= ÿ, o+  ̂ = ô, a+  ̀= à  //
A ɩrʊ́ sɔɔlɛ́ɛ ɩmá [ ; ] naanɩ́ ŋmáádɩ bíya baalɩ́ɩ ná bandɩ na fransɛ́ɛ -dɛ́ɛ ńba ná ;+d = ɖ na ;+n = ŋ na ;+e = ɛ na ;+g = ɣ (Kabɩrɛ ŋmáádɩ bú náarɩ nbɩlɛ́.)

 Tem Kɩ́mankʊ́ (TemDv4FR) na Shift naanɩ ɩrʊ́ ɩmá Nɩ́baadɛɛráa:

image

 Ɖɩ́bɛ́ kazɔ́ɔ: Biivaláa cʊ́ʊ́ na ɖamá gɛ báasáátɩ ńgɩnɩ́-daá: E-Ɛ ; U-Ʊ ; I-Ɩ ; O-Ɔ.  Bɩka $, €, £ badɩláa na ɖamá gɛ.

Naanɩ ɩrʊ́ ɩmá cʊ́kɔlásɩ nɛ́, asée waamá SHIFT + ' = "
Ɖaazɩ́tɩ  @ fóo kɩ́mańtɩ Ingilísí ńgɩ gɛ Amalɩ́ka ńba-dɛ́ɛ ɔrdinatɛ́ɛrɩwá -daá. 

 Tem Kɩ́mankʊ́ (TemDv4FR) na AltGr (Alt+Ctrl): Naanɩ ɩrʊ́ ɩmá  akɔ́ntaá-bíya na fransɛ́ɛ dɛ́ɛ ŋmáádɩ-bíya (q,x,ç)

image

 

image
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.