Welcome

Mɩ́na boɖé Tem ɖɩdáarɛ N° 1-daá na kʊnʊm-dɛ́ɛ kpɩná (kɩ́manátɩ), Tem caanadɔ́m, ɖɔ́ɔ́náwá, yéńdiwá MP3-rɔ, videwóowá, kʊnʊm-dɛ́ɛ ŋmáádɩwá ndɩ-ndɩ, alaafɩ́ya-dɛ́ɛ tákaraɖáwá, tákaraɖáwá tɩ́nŋmatɩ́ Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ tɔ́m nɛ́, na wɩlɩ́tɩwá tem-daá MP3-rɔ, wentí bánbɩɩzɩ́ bɔkpɔ́ɔ tɩ faala nɛ́ Tem-daá (Kotokolí).

Welcome to the N°1 Tem (Kotokoli) language web site with language tools (keyboards), Tem history, culture, MP3 songs, Videos, Tem Literature, Tem Health books, Tem Spiritual Books, and MP3 Lessons - all free to download.

NEWS FLASH:
A brand new, 900 page book in Tem has just been published and released in April 2020. Click on Bɩgabaazɩya na Njííla ya Keɖiyá Kɩ́falɔɔ́ to find more photos and information about where you can buy this book. 

Example page in Tem Ajami script
image with both sides of the cover

Verse of the day

Bɩjɔɔ́ɔ nɛ́, ngɛ Ɖádʊ́ʊ Ɩsɔ́ɔ waaɖʊ ɩlɩ́ɩ Ɩbrám-rɔɔzɩ́ ɩtɔ́ yɩ sɩsɩ: «Nkɛnyɛ́ nabʊ́rʊ; mázɩ́ŋɛ́ɛ nyɔ́wɔ́rɔ́; bɩlɛ́ bibaasí, mɛ́nvɛrɩ́ɩ nya kɩvɛrɛwʊ kʊ́bɔńgɩ.»

Genesis 15:1
Emplacement

Tem bíya Laadɔ

Share