Verse of the day

Verse of the day

A ɖúúlínya takʊrʊ́ kʊwɛ, wenbí sɩ bɩcɔ́ɔ bilééri ɖʊɖɔ nɛ́ nɖɔ́: Kíɖíídi ɖúúdi na tɩlɩzɩ́ɩ, ɖokpowu na kaanɩŋá, yoolimá na lʊngʊrɛ́, nuvoowú na ɩdaawʊ́.»

Genesis 8:22

 

Share