Verse of the day

Verse of the day

Ńna gɛ Agáarɩ wɔɔbɔ́ɔ́zɩ ɩdɩ sɩsɩ: «Weení ɩbɛɛ́na ma ɖɔ́ nɛ́, mɔ́ɔ́ máábá mana yɩ toovonúm yáá wé.» Ngɛ waava Ɖádʊ́ʊ Ɩsɔ́ɔ weení wɔɔgɔ́nɩ ɩŋmatɩná yɩ nɛ́ yɩ́ɖɛ sɩsɩ: «Nyɔ́ɔ́ gɛ Ɛl‑Rɔ́ɔyɩ,» bugutoluú sɩsɩ, Ɩsɔ́ɔ weení ɩbɛɛ́na ma nɛ́.

Genesis 16:13

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.