Tɛɛ-bíízi-dɛ́ɛ caanadɔ́m

Téléchargements: 

Ɩbɛɛḿ tem tɛɛ-bíízi  naasɩ́rɩ dɛ́ɛ caanadɔ́m. Míbiizí ɩŋmááɖá mɩ́dɛ́ɛ teebiiyá dɛńdɩ ɖʊɖɔ yáa nɔɔdaka wenká mɩ́wɛ kadáa agbarawa nɛ́ kɔdɔ́m.


Nyʊʊ́ʊ ce na ńna Aguidagbadɛ  dɛ́ɛ teebiiyá dɛ́ɛ ɖɩgɛzɩrɛ́.