Asára

Asára nyɔ́ɔ́dɩ kɛ́ɛ kpɩ́nɖɛ yém-dɛ. Bɛ toovonumwá lʊbɛ tɩna tɩ́nwɩlɩ́ɩ kʊ sɩsɩ asára nyɔ́ɔ́dɩ fɛ́yɩ́ kazɔ́ɔ:


1-kɩ́nvɔrɔ́sɩ ɩrʊ́ fʊʊrɩ́nɩ-daá bɩka ɩdánbɩ́ɩ́zɩ wénweezí


2-kɩ́ngɔnáa ntɔná nyeezí


3-kɩ́nɖʊ́ʊ féézi ɩrʊ́ loobíya-daá


4-nŋɩ́náá ására nyɔ́ɔ́zɩ wánzʊʊ́ bíya wenbá bajaanáa wɔ́nnyɔɔ́ kɩ nɛ́, fʊʊrɩ́nɩ-daá kʊdɔmɩ́nɩ wánbɩɩzɩ ́ bɩkpa wɛ ɖʊɖɔ.


5-bɩ́ngɔnáa wenbiré kʊdɔḿ


6-Alʊ́ fuwá-dʊ́ʊ weení wɔ́nnyɔɔ́ ására nɛ́,ivuwá tángbáa ɖasam.


7-kɩjɔɔ́ɔ liideé. Ɩrʊ́ ɩmʊ kíɖíím waagɩ́lɩ ɩkpɔ́ɔ ɩmʊ ására.