Tem ɔrdinaatɛ́ɛrɩ-dɛ́ɛ kɩ́mankʊ́ na ŋmáádɩwá-dɛ́ɛ cɔwʊrɛ

Téléchargements: 

Ɩgbɔ́ɔ kpɩná weená sɩ ɩŋmaaná Tem (Kotokolí)  tákaraɖáwá nɛ́: Tem mám kɩ́ŋanátɩ na fransɛ́ɛ ńdɩ (AZERTY) yáá íngilíisi ńdɩ (QWERTY) na tɔmdasɩrɛwá tem-dɛ́ɛ kɩ́manátɩ kífeńdi-rɔ. A sɩ ɩŋmaa Tem na Tefónɩ  Andoyidi, ɩgbɔ́ɔ <<Tem-Kɩ́mankʊ́-17.06.30.apk >> bidɛ

1.Ɔrdinaatɛ́ɛrɩ-dɛ́ɛ kɩ́mankʊ́ kɩnzɩná mɩ tem ŋmáádɩ nɛ
Taper Tem sur clavier FR

2.Kɩ́manakʊ́ kɩ́m kɩdɛ́ɛ ɖʊ́ dɛ́ɛ wɩlɩɩ́tɩ

3.Nibááwʊ kɩnwɩlɩ́ mɩ «MSKLC » kɩnzɩná mɩ ɩkɛ́ɛ mɩdɛ́ɛ kɩ́mankʊ́ kɩ́m nɛ kɩ́dɩdaarɛ.

Mɩ́na baarasɩ tem kʊ́nʊḿ dɛ́ɛ nɔdaka  fúu ndá.

A sɩ bɩkɩ́lɩ, mɩnbɩzɩ ɩna ABTem dɛ́ɛ ɔrdinaatɛ́ɛrɩwá dɛ́ɛ tʊmɛ́lanɖʊ́, Sɔgɔɖɛyɩ́. Yáá ɩbɛḿ bɩdɛ́ nibawu kʊmbɔna ɖɔjɔ nɛ :